راوی

راوی! به شب، حجاب نکویی، حجاب قـُبح
راوی! به صبح، صبح شکافنده، صبحِ صبح

راوی! به فتح، فتح نمایان به آسمان
راوی! به تین و زیت و به افسانه زمان

راوی! بخوان به خواندن احمد در اعتلا
بر بام آسمان، شب معنی، شب «حرا»

شبها شبند و قدر، شب عاشفانه‌هاست
عالم فسانه، عشق فسانه‌ی فسانه‌هاست

راوی! بخوان که رستم افسانه می‌رسد
جوهر فروش همت مردانه می‌رسد

راوی! بخوان که افسر سیارگان مَه است
راوی! بخوان که مهدی موعود در ره است

*
باور کنیم رجعت سرخ ستاره را
میعاد دستبرد شگفتی دوباره را

باور کنیم ملک خدا را که سرمد است
باور کنیم سکه به نام محمد(ص) است